Main Menu
Sub Menu שפכים לתעשיה
שפכים לתעשיה

שפכים תעשייתים

 

במערכת הביוב זורמים שלושה סוגי שפכים עיקריים: שפכים ביתיים ומוניציפלים (מים אפורים) שפכים שמקורם מהחקלאות, ושפכים שמקורם במפעלים.

השניים האחרונים נמצאים תחת הקטגוריה "שפכים תעשייתים" ונדרשים פעמים רבות בניטור כפול (דיגום השפכים ושליחה למשרדי הממשלה: המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות) בעקבות החומרים הרעילים המוזרמים בתוכם.

 

מפעלים ושדות חקלאים נזקקים לחומרים אורגנים רעילים וחומרים לא אורגנים בכדי לייצר את תפוקתם. המורכבות שנוצרת היא כיצד לטפל בשפכים של התעשיות השונות.

בחקלאות נעשה שימוש בחומרי הדברה ודישון המכילים זרחן וחנקן ששאריתם מוזרמות לביוב. מפעלים מזרימים שארי תעשיה שונים ומגוונים אל הביוב.

 

ללא טיפול וטיהור השפכים התעשייתים מקורות המים שלנו ומי התהום היו הופכים למזוהמים ולא היה ניתן להשתמש בהם - מצב שהיה יוצר אסון אקולוגי.

בנוסף, שפכים במערכת הביוב דורשים תכנון מותאם שלה ולכן אם יש שינוי בחומרים המוזרמים במערכת או מינונם היא יכולה להינזק.

 

מה הוא תהליך הטיפול בשפכים?

 

השפכים התעשייתים, שארי התעשיה, מוזרמים מהמפעל או השדה החקלאי אל מערכת הביוב המוניציפלית ומשם למכון לטיהור שפכים. במכון השפכים מטופלים והופכים למי קולחין שבהם ניתן להשתמש בחקלאות (בעיקר לגידולים המסננים את החומרים עד ההגעה לפרי\ העלים) לאחר טיהור השפכים, בהתאם לתכולתם, מוזרמים המים המטוהרים למקורות המים.

 

ישנו ניטור תקופתי המבוצע ע"י הגוף המוניציפלי (תאגיד המים והביוב\ העירייה\ המועצה). בניטור נבדקת תכולת השפכים ודגימה זו נשלחת לממונה הסביבה מטעם המשרד להגנת הסביבה לניתוח תוצאות והוראות טיפול בהתאם.

 

שפכים תעשייתים אשר מצויים בהם חומרים מסוכנים במינון גבוה יביאו לקנס כספי חמור למפעל או החקלאי האחראים עליו, והפיקוח על אותו גוף יוגבר.

שפכים תעשייתים הם תוצר סטיכי של תעשייה או שימוש חקלאי שאין איך להמנע לחלוטין ממנו ולכן טיפול נכון ומדוייק מהותי למען שמירה על הסביבה והאדם.

 

 

 

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

הפעל נגישות

בניית אתרים