Main Menu
Sub Menu בדיקת תוכניות סניטריות
בדיקת תוכניות סניטריות

בדיקת תוכניות סניטריות

 

  • העבודה כוללת בדיקת תוכניות אינסטלציה לצורך מתן היתרים, ובכלל זה ייעוץ ומתן מענה בתחום המים והביוב, בעיקר מול מתכננים סניטרים. הנסיון שלנו לאורך השנים, יחד עם העבודה השוטפת של תכנון תשתיות נותנת יתרון נוסף למזמין העבודה.

 

  • כח האדם המיומן במשרדנו מספק שירות הכולל: בדיקה של תכניות סניטריות, הכנת דוחות rejections, מענה והסברים ליועצי אינסטלציה על ה-rejections ,אישור וחתימה על תכניות, שליטה בחוקי בנייה ותקן 1205 והל"ה, בדיקת מרכיבי התכנית ותוכן התכנית, כל התיאומים הנדרשים עם עורכי הנספחים הסניטריים, פגישות בתאגיד או במשרדי החברה, הכנת דו"ח הערות לפי הצורך, הכנת כתב כמויות להתחברויות או העתקת קווים על פי סעיפים 13 ו- 14 לכללי (תאגידי מים וביוב ), תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב תש"ע-2009, ואישור תכניות.
בדיקת תוכניות סניטריות

 

 

הדרך לשיפור תוצאות מתחילה אצלנו!

מעוניינים בפרטים נוספים?

 

הפעל נגישות

בניית אתרים